+48 601 636 998 poniedziałek-piątek 8:00-17:00

Szukaj
Close this search box.

PL

PLN

UNITED WOOD ITEMS
Lampy z drewna, autentycznie...

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.uwoodi.com, należącym do firmy UWI Maciej Gliński z siedzibą w Palowicach, 44-246, ul. Zazdrosna 23a, zarejestrowana pod numerem NIP: 5732710749 , Regon: 242819497.
 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 601 636 998 koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem operatora;

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@uwoodi.com.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Sklep internetowy www.uwoodi.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności przez platformę PayU oraz paypal, lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Zamówione przez Klienta Towary dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
  • za pośrednictwem kuriera / dedykowanym transportem firmowym;
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zazdrosna 23a, 44-246 Palowice.
 3. Klient dokonuje wyboru jednego z wyżej wymienionych sposobów dostawy poprzez wybór odpowiedniej pozycji w Formularzu Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów jest odpłatna.
 5. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze w Sklepie. Liczony jest następująco:
  • w przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy;
  • w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • w przypadku płatności za pośrednictwem PayU lub PayPal – od momentu zaksięgowania przez system płatności.
 6. Usługodawca na życzenie Klienta udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez Klienta Towarów.
 7. Odbiór osobisty Towarów przez Klienta jest bezpłatny i możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta z Usługodawcą terminu odbioru.

§ 5 Płatności

 1. Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar:
  • przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – PL 88 1050 1168 1000 0097 1781 6590, prowadzone przez ING Bank Śląski;
  • przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w EUR. Nr rachunku – PL 59 1050 1168 1000 0097 3353 0142, prowadzone przez ING Bank Śląski;
  • płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Towary;
  • poprzez usługę płatności internetowych PayPal;
  • poprzez usługę płatności internetowych PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem lub płatności przy odbiorze osobistym Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Usługodawca na życzenie Klienta wystawia faktury VAT, wówczas niezbędne jest podanie przy wypełnianiu Formularza Zamówienia numeru NIP Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@uwoodi.com.
 2. Takie same prawa w zakresie odstąpienia od umowy przysługują Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 5. Zwracany Towar należy kierować na adres ul. Zazdrosna 23a, 44-246 Palowice.
 6. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
 7. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
 8. Klient odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną.
 9. Towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, w tym przy użyciu kreatora lamp w zakładce: Stwórz własną lampę, nie podlegają zwrotowi.
 10. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

§ 7 Reklamacje

 1. Usługodawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument będący Klientem, który dokonał Zamówienia Towaru, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji.
 2. Takie same prawa w zakresie reklamacji przysługują Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Reklamacje należy składać na adres reklamacje@uwoodi.com.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

§ 10 Załączniki

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1. Polityka prywatności

Załącznik 2. Wzór formularz odstąpienie od umowy

 

Załącznik 1. Polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – Maciej Gliński, zam. ul. Zazdrosna 23a, 44-246 Palowice, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UWI Maciej Gliński z siedzibą we Palowicach, ul. Zazdrosna 23a, 44-246 Palowice, NIP: 5732710749 , Regon: 242819497.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba zatrudniona lub współpracująca z Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora Danych, informację gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem https://uwoodi.com
 7. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 8. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego https://uwoodi.com/, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

§ 2 Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego Administrator Danych Osobowych gromadzi dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o jego aktywności w Sklepie Internetowym na zasadach i w celach określonych poniżej.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych w ramach prowadzenia Sklepu internetowego gromadzi następujące kategorie danych osobowych Klientów:
  • adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii;
  •  imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres zamieszkania lub do doręczeń;
  • numer telefonu.
 2. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niż te określone w ust. 1 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia oraz realizacji Zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klientów zgromadzone w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Administratora Danych w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie, rejestrowania Indywidualnego konta Klienta, udostępniania formularzy kontaktowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługi reklamacji – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • prowadzenia analiz i statystyk – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • podejmowania działań marketingowych Administratora Danych Osobowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • podejmowania aktywności w portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 4. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Administrator przetwarza Dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych w ramach remarketingu;
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 6. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje automatyczne przetwarzanie danych Klientów dokonując oceny wybranych dotyczących ich czynników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 7. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów informacji o oferowanych usługach w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 8. Jeżeli Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).
 9. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili.

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia w ramach Sklepu Internetowego, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6 Odbiorcy Danych

 1. W związku z realizacją usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Administrator Danych osobowych uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych,
  • podmioty takie jak banki i operatorzy płatności,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
  • kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),
  • agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)
 2. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Danych Osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
 3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Administrator podejmuje starania aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

Załącznik 2. Wzór formularz odstąpienie od umowy

– Adresat [w tym miejscu nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

[w treści]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
– Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
– Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić.